ОБЩИ УСЛОВИЯ

С използването на сайта www.adivacreative.com вие се съгласявате с общите условия и правила за използване на сайта.

При изпращане на e-mail, попълване на форми за регистрация, вие се съгласявате вашите данни (вкл. email адрес) да бъдат регистрирани и използвани за целите на попълването им, както самостоятелно така и групово. Всяко неизискуемо предоставяне на Лични Данни по e-mail адрес е отговорност на подателят на даденият e-mail. АДИВА КРИЕЙТИВ ЕООД не носи отговорност за е-mail-и, които съдържат лични данни.

АДИВА КРИЕЙТИВ ЕООД запазва правото си да променя и актуализира правилата и условията за използване на нашата Уеб платформа както и на нашите услуги, като при необходимост се задължава своевременно настъпилите промени да бъдат отразени във уебсаита ни www.adivacreative.com

АДИВА КРИЕЙТИВ ЕООД не носи отговорност при небрежно използване и незачитане на правилата и условията на нашата компания!

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

КАКВИ СА СТЪПКИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ТЕХНИКА?

  1. Пускате запитване/заявка по e-mail на sales@adivacreative.com или се обаждате на 0882 282 142
  2. Заедно с офертата за снимачната техника, ще получите инструкции за наемането които са:
  3. Подписване на предварителен договор
  4. Заплащане на капаро от страна на НАМАТЕЛЯ

 

ОТ КЪДЕ ЩЕ ВЗЕМА НАЕТАТА ТЕХНИКА?

Наетата техника може да бъде взета от наш офис.

 

НАЕМ НА ТЕХНИКА

 

С наемането на техника от АДИВА КРИЕЙТИВ ЕООД,

НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява със Правилата и Условията на компанията, които са както следва:

 

І. ПРЕДМЕТ И ПЕРИОД НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) При сключване на предварителен договор между НАЕМАТЕЛЯ и НАЕМОДАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване снимачната техника поискана от НАЕМАТЕЛЯ, за която НАЕМОДАТЕЛЯТ и НАЕМАТЕЛЯТ са сключили предварителен договор, по който НАЕМАТЕЛЯТ заплаща капаро в размер на 50% от стойността на наема за наеманата техника.

Посочената снимачна техника ще се ползва за определен период който е описан в договора подписан между двете страни, за което НАЕМОДАТЕЛЯТ е уведомен и съгласен.

(2) Договорът се сключва за определен период снимачни дни, считано конкретна дата и час, като всеки снимачен ден е с продължителност дванадесет (12) астрономически часа.

(3) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя описаната по-горе снимачна техника на НАЕМАТЕЛЯ, като при усмотрение на НАЕМОДАТЕЛЯТ или по допълнително поискване срещу заплащане от НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да осигури следните лица и длъжности на терен, които са оторизирани от НАЕМОДАТЕЛЯТ да боравят с наетата снимачна техника:

1. КАМЕРЕН ТЕХНИК
2. КАМЕРА ОПЕРАТОР
3. ПИЛОТ НА ДРОН
4. ОСВЕТИТЕЛ
5. АСИСТЕНТ ПРОДУКЦИЯ

ІІ. УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА, НАЕМНА ЦЕНА И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 2. (1) За ползването на снимачната техника и прилежащият към нея екип, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ еднократен наем (възнаграждение) в размер определен в предварителният договор на един (1) снимачен ден с продължителност дванадесет (12) астрономически часа.

(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ дава правото на НАЕМАТЕЛЯ да използва и ангажира наеманата техника за повече от дванадесет (12) часа в рамките на един снимачен ден, като НАЕМАТЕЛЯ заплаща допълнително на НАЕМОДАТЕЛЯТ десет процента (10%) от общата наемна цена за един (1) снимачен ден, за всеки започнат астрономически час на ползване, след дванадесетият (12) час от снимачния ден.

(3) Към момента на подписване на ДОГОВОР ЗА НАЕМ, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати общият размер на наемната цена за всички снимачни дни, както и всички транспортни разходи и нощувки на екипа при наем на техниката за повече от един снимачен ден, в брой или като превежда дължимата сума в пълен размер в рамките на 5 работни дни от датата на подписване на предварителния договор, по фирмената сметка на АДИВА КРИЕЙТИВ ЕООД, предоставена на НАЕМАТЕЛЯТ в предварителния договор.

(4) При забава в плащането на наема с повече от десет дни над упоменатите по този договор срокове, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща неустойка в размер на 1 % от дължимата сума за всеки просрочен ден.

(5) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати общият размер на възнаграждението по договора включващо наемната цена на снимачната техника за всички снимачни дни, както и всички транспортни разходи и нощувки, които са описани в предварителният договор

(6) Периода за наемането на снимачната техника се описват в предварителният договор.

(7) Ангажирането на техниката и прилежащият към нея екип от страна на НАЕМАТЕЛЯ, се осъществява чрез предварителен договор и превеждане на петдесет процента (50%) капаро от общата стойност на възнаграждението по договора, по банков път по сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ описана в текущият договор и/или предварителния договор, което капаро се приспада от общата стойност на дължимото възнаграждение при подписването на текущият договор. При промяна на предварително уговорените дати и период за снимане, както и при промяна на типа и количество техника, НАЕМАТЕЛЯ дължи обезщетение към НАЕМОДАТЕЛЯ, като НАЕМОДАТЕЛЯ счита капарото за необходимото обезщетение. В случай на промяна на дати, количество или тип техника, НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ имат правото на допълнително договаряне. Страната причина за промяна на датите, количеството или типа техника описани по този договор, дължи обезщетение на
ответната страна, в случай на неудобства и икономически вреди претърпени от ответната страна.

 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗЪДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

 

Чл. 3. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде наетата снимачна техника в състояние, в което да изпълнява предназначението си, което включва и:
– форматирани носители
– заредени батерии

(2) Предаването се извършва след изготвяне на двустранен протокол-опис, подписан от двете страни, в който се отразява състоянието на снимачната техника към датата на предаването й на НАЕМАТЕЛЯ. Предаването на снимачната техника обратно при прекратяване на договора се извършва на основата на същия опис.

(3) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да не възпрепятства по какъвто и да е начин ползването по предназначение на снимачната техника от страна на НАЕМАТЕЛЯ.

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

 

Чл. 4. (1) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати в срок посоченото в чл. 2, ал. 5 възнаграждение, като се заплаща само остатъка от възнаграждението след приспадане на капарото.

(2) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигурява и да заплаща консумативите необходими за работата на някои от компонентите (не презареждаеми батерии, кабели в това число удължители и разклонители и т.н.),. При поискване от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да му представи писмено доказателство за платените разходи и документи за съвместимост на необходимите консумативи.

(3) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да пази наетата снимачна техника. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава снимачната техника или част от нея на трети лица, нито да сключва договори за съвместна дейност, отнасящи се и включващи снимачната техника или част от нея, както и да преотстъпва правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица, освен ако е получил изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ за всеки конкретен случай.

(4) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва наетата снимачна техника по предназначението, за което е наета с грижата на добър стопанин, като отстранява своевременно за своя сметка повредите, които се дължат на обикновеното употребление на техниката, както и виновно причинените вреди.

(5) Всички разходи по ремонт и поддръжка на снимачната техника са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва ремонти, изменения или преустройства върху наетата снимачна техника др. такива, без изрично писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ. Евентуалните ремонти върху наетата техника се извършват в оторизирани сервизи на конкретната марка.

(6) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да съхранява и опазва техниката за наемния период, като при кражба или липси, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да възстанови в пълен размер стойността на липсващата техника или отделни компоненти в рамките на 45 дни от последната наемна дата по текущият договор.

(7) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за повреди и посегателства, извършени върху наетата техника.

(8) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да спазва указанията за употреба на наеманата снимачна техника.

(9) При прекратяване на договора НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предаде обратно (върне) в изправно техническо и визуално състояние наеманата техника, така както е била получена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

(10) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предаде снимачната техника с приемо-предавателен протокол и да предостави съответните документи, доказващи че е заплатил всички разходи, свързани с ползването на снимачната техника до момента, ако има такива.

(11) При наемането на техника за повече от един (1) снимачен ден, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да осигури и заплати командировъчни разходи и разходи за нощувки на прилежащия към техниката екип.

(12) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасната среда, както и всички разрешителни за използването на наеманата техника на терен, като НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност в случай на използването на техниката на терен с неуредени права за използване.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 5. (1) Действието на настоящия договор се прекратява с изтичане на договорения срок. Срокът на договора може да се удължи само с изричното писмено съгласие на двете страни.

(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с еднодневно предизвестие в случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не заплати възнаграждението или неговият остатък до пет /3/ дни след изтичане на уговорените срокове.

(3) При прекратяване на договора страните изготвят констативен приемо-предавателен протокол, отразяващ състоянието на техниката и платените консумативи.

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 6. Страните са съгласни да изпращат дължимите по настоящия договор известия на адреса, посочен от страните по договора. В случай на промяна на адрес, променилата страна е длъжна да уведоми за новия си адрес, а ако не стори това, известието се счита за редовно връчено на посочения адрес.

Чл. 7. Страните по настоящия договор решават възникналите между тях спорове по споразумение, а ако това се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 8. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

БИСКВИТКИ

Какво представляват бисквитките?


За да ви гарантираме максимално приятно сърфиране в adivacreative.com, използваме биксвитки на сайта.

Какво са бисквитки?


Бисквитките са малки текстови файлове, които нашият уебсайт може да запише на компютрите ви или мобилните ви устройства, когато посещавате определена страница или сайта като цяло. Благодарение на тези файлове, нашият и други сайтове ще могат да разпознаят вашето устройство следващия път, когато ги посетите.

Защо ползваме бисквитки?


Бисквитките изпълняват много и различни функции. Ние ползваме бисквитки, за да:
– анализираме колко добре работи сайта ни
– кои са най-посещаваните страници и секции в сайта
– кои са най-ползваните функционалности в сайта
– има ли страници, които не успяват да се визуализират и на кои браузъри и операционни системи се случва
– за да ви поднасяме максимално релевантно и полезно съдържание

 

Какви бисквитки използваме?

1. Функционални бисквитки


Благодарение на тях запомняме вашите предпочитания – например, къде сърфирате в сайта ни, имате ли регистрация или не, влезли сте в профила си или не и др. С информацията от тях, например, вие получавате максимално персонализирано съдържание, продукти и оферти.

2. Рекламни бисквитки


Ползваме тези бисквитки, за да виждате извън miniagents.com реклами, максимално близки до вашите интереси.

3. Бисквитки за анализ


С тях следим информация за сайта като най-посещавани страници, най-често срещани потребителски платформи и устройства и др.

4. Бисквитки за сигурност на сайта

Благодарение на тях разпознаваме истинските посетители от фалшивите такива, които искат да възпрепятстват достъпа на потребителите ни до услугите на adivacreative.com

Не съхраняваме ли лични данни в бисквитките си.